1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. พระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541
 6. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
 7. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
 8. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษ
 9. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 10. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
 11. พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา (พ.ศ.2551)
 12. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 13. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 14. พระราชบัญญัติลูกเสือ
 15. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 16. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา
 17. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 18. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 19. พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 20. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 21. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 22. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
 23. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 24. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
 25. พระราชบัญญัติ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
 26. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
 27. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
 28. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 29. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 30. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 31. พระราชบัญญัติเงินเดือนของราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502
 32. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542