ผลการพิจารณาการย้ายครู ปี 2564

บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
ประจำปี 2564