ขอเชิญร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning day

ในวันพุธที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 กลุ่มอำนวยการ เชิญชวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ทำกิจกรรม Big cleaning day ตามกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ทำความสะอาดโต๊ะทำงานของตนเอง และบริเวณรอบ ๆ เพื่อความสะอาดเรียบร้อย ป้องกันการคิดต่อจากโรคโควิด 2019 ในการนี้ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาด ดูแลสุขลักษณะ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร จากโรคโควิด 2019