การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

http://myoffice.sesaonkp.org/data/tkk4/25640524_115807_4846.pdf