ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม