ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมด้วยบุคคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ณ โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม