จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 191

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการออกแบบเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award season 1 ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 51 โรงเรียน ให้เป็นศูนย์ประสานในการพัฒนาการเรียนรู้ คิดค้นและเผยแพร่กิจกรรมที่สอดคล้องให้กับโรงเรียนใกล้เคียงให้ได้รับความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการด้วยสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ โดยมีนายกิติศักดิ์ โสตาภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม