บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม