ร่วมประชุม รับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 11

ในวันที่ 15 กันยายน 2564 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี