การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของนายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ในระยะเวลา ๑ ปี