พิมพ์ธิดา อารีรักษ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัด สพม.นครพนม ได้รับรางวัล จำนวน 7 คน ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้

การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (PMC)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (Personal Management Center : PMC) ณ ห้องประชุมเปือยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สพม.นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายธีรภัทร์ วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.นครพนม
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม ซึ่งวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.โรงเรียนอุเทนพัฒนา นายวีระ ทับบุญ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.นพ.
นายฉัตรณรงค์  วงศ์พนารัตน์ รก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.นพ.

การประชุมเพื่อชี้แจงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนของกลุ่ม/หน่วย สพม.นครพนม

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายธีรภัทร์ วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนของกลุ่ม/หน่วย ที่ต้องเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข่าวสาร ทั้งนี้ เพื่อให้เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และสื่อสารต่อบุคคลภายใน/ภายนอกองค์กรได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563 และ 2564 และการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพม.นครพนม และ สพม.มุกดาหาร) สำหรับรุ่นที่ 2 และ 3

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563 และ 2564 และการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพม.นครพนม และ สพม.มุกดาหาร) สำหรับรุ่นที่ 2 และ 3 ณ ห้องประชุมกันเกรา ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)  โดยวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษา สพม.นพ. นายอดิศรณ์ แวงธิสาร ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ นายชวพล ลิตติพานิช หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดนครพนม และนายอดิศักดิ์ ดวงมาลัย นักพัฒนาสังคม

นครพนม ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว นายกนก ยนต์ชัย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.นครพนม ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อติดตามและสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินงานในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ณ ห้องประชุมเปือยงาม
สพม.นครพนม

ผู้บริหาร สพม.นครพนม เข้ารับฟังรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว นายกนก ยนต์ชัย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.นครพนม และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้ารับฟังรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564 ณ ห้องประชุมเปือยงาม  สพม.นครพนม และประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มงานหลังจบรายการ ฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563 และ 2564

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563 และ 2564 และการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพม.นครพนม และ สพม.มุกดาหาร) ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 13-14 และ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษา สพม.นพ. นายอดิศรณ์ แวงธิสาร ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ และนายชัยวิชิต โกพลรัตน์ นักพัฒนาสังคม สนง.พมจ.นพ.

ผู้บริหาร สพม.นครพนม ร่วมมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรในสังกัดที่ได้รับคำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว นายกนก ยนต์ชัย และนายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมมอบของที่ระลึกแก่บุคลากร ในสังกัด จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า นายภูมิภัทร กลางโคตร ศึกษานิเทศก์ นางสิริรัตน์ ใจทาน นักจัดการงานทั่วไป นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์ นักประชาสัมพันธ์ และนางสาวจุไรลักษณ์ สุวรรณเลิศ เจ้าพนักงานธุรการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ ณ ห้องปฏิบัติงาน สพม.นครพนม

การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar)

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.40 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม ซึ่งจัดอบรมให้กับศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar)โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ และ นางสาวตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในการอบรมครั้งนี้