กลุ่ม นิเทศ

ประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการออกแบบเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการออกแบบเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award season 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ ๓ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๑ โรงเรียน ให้เป็นศูนย์ประสานในการพัฒนาการเรียนรู้ คิดค้นและเผยแพร่กิจกรรมที่สอดคล้องให้กับโรงเรียนใกล้เคียงให้ได้รับความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการด้วยสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ โดยมี นายกิติศักดิ์  โสตาภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet   ในวันที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม

เชิญประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการออกแบบเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการออกแบบเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award season 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ ๓ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๑ โรงเรียน ให้เป็นศูนย์ประสานในการพัฒนาการเรียนรู้ คิดค้นและเผยแพร่กิจกรรมที่สอดคล้องให้กับโรงเรียนใกล้เคียงให้ได้รับความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการด้วยสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ โดยมี นายกิติศักดิ์  โสตาภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet   ในวันที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูหัวหน้าวิชาการติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร่วมกับผ่านระบบ Google Meet

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูหัวหน้าวิชาการติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19  โดยมี นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google meet ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม