กลุ่ม นโยบายและแผน

การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 29 กันยายน 2564 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มอบหมายให้นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ร่วมประชุม รับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 11

ในวันที่ 15 กันยายน 2564 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ประชุมพิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จัดประชุมพิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเปือยงาม โดยมี นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นประธาน

ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมด้วยบุคคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ณ โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม