กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนที่มีอายุ ๑๒ ปีถึง ๑๘ ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานกรรมการการประกวดหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.นครพนม ผ่านระบบ Zoom meeting

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมการจัดทำวิจัยในประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนันทนา พิมพ์สมแดง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และนางสุมาลี ไชยสุระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนมและนางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา