กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืือไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ.เรณูนคร จ.นครพนม

พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund 2021

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund 2021

กิจกรรมรับมอบแอลกอฮอล์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ได้มอบแอลกอฮอล์ ให้จังหวัดนครพนม จำนวน 26 แกลลอนๆ ละ 20 ลิตร รวม 520 ลิตร เพื่อสนับสนุนภารกิจ การป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดนครพนม โดยนายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนมอบแอลกอฮอล์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน 8 แกลลอน และนายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นผู้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนทุกโรงในสังกัดเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาต่อไป