ข่าว-กลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ผลการพิจารณาการย้ายครู ปี 2564

บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
ประจำปี 2564