ข่าว-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund 2021

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund 2021

ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2564

ตามที่ สพม.นครพนม ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ให้ สพม.นครพนม จัดหาที่เรียนให้ บัดนี้สพม.นครพนม ได้ดำเนินการเรียบรอยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทั่วกัน

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนไปรายงานตัวมอบตัวในวนที่ 31 พฤษภาคม 2564 ยกเว้นโรงเรียนนครพนมวิทยาคม รายงานตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดหรือ หรือตามวิธีที่สถานศึกษากำหนด

เอกสาร