ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานการการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

แบบรายงานการการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจ

การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจ

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564