ภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.นครพนม และบุคลากรในสำนักงานร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม พร้อมทั้งถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวผ่าน ยูทูป สพม.นครพนม

การประชุมสื่อสารการรับรู้และถอดบทเรียนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารสถานศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรุ่งนภา แสนแก้ว และนางสาวกัญจนพร ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมสื่อสารการรับรู้และถอดบทเรียนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารสถานศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม โดยมีนายอดิศร บุญโนนแต้ วิทยากร และสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุมออนไลน์

การประชุมการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ)

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ) พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ , นางสาวสุวัณลา แวงดา ศึกษานิเทศก์ , นางสิริพร วิลาศรี ศึกษานิเทศก์, นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.โรงเรียนอุเทนพัฒนา , นายมิตรชัย ไชยนาน ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม , นายยอดชาย พ่อหลอน ผอ.โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ,นางพิชันนิสา พลเยี่ยม ครู รร.โคกสว่างประชาสรรค์ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพม.นครพนม

ประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนว School Health HERO ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนว School Health HERO ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสุมาลี ไชยสุระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวอรนุช ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม

การประชุมออนไลน์สื่อสารการรับรู้โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมออนไลน์สื่อสารการรับรู้โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม พร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรุ่งนภา แสนแก้ว, นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า , นางสุวัณลา แวงดา ศึกษานิเทศก์ นายทศพล ศรีสาระ และ นายอานนท์ พลยางนอก วิทยาก

รับฟังรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้ารับฟังรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม พร้อมนี้ นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมการปรึกษาหารือข้อราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย หลังจบรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.