ภาพข่าวกิจกรรม

เชิญประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการออกแบบเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการออกแบบเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award season 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ ๓ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๑ โรงเรียน ให้เป็นศูนย์ประสานในการพัฒนาการเรียนรู้ คิดค้นและเผยแพร่กิจกรรมที่สอดคล้องให้กับโรงเรียนใกล้เคียงให้ได้รับความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการด้วยสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ โดยมี นายกิติศักดิ์  โสตาภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet   ในวันที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม 

พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund 2021

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund 2021

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัด สพม.นครพนม ได้รับรางวัล จำนวน 7 คน ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้

การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (PMC)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (Personal Management Center : PMC) ณ ห้องประชุมเปือยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สพม.นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายธีรภัทร์ วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.นครพนม
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม ซึ่งวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.โรงเรียนอุเทนพัฒนา นายวีระ ทับบุญ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.นพ.
นายฉัตรณรงค์  วงศ์พนารัตน์ รก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.นพ.

การประชุมเพื่อชี้แจงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนของกลุ่ม/หน่วย สพม.นครพนม

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายธีรภัทร์ วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนของกลุ่ม/หน่วย ที่ต้องเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข่าวสาร ทั้งนี้ เพื่อให้เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และสื่อสารต่อบุคคลภายใน/ภายนอกองค์กรได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563 และ 2564 และการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพม.นครพนม และ สพม.มุกดาหาร) สำหรับรุ่นที่ 2 และ 3

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563 และ 2564 และการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพม.นครพนม และ สพม.มุกดาหาร) สำหรับรุ่นที่ 2 และ 3 ณ ห้องประชุมกันเกรา ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)  โดยวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษา สพม.นพ. นายอดิศรณ์ แวงธิสาร ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ นายชวพล ลิตติพานิช หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดนครพนม และนายอดิศักดิ์ ดวงมาลัย นักพัฒนาสังคม

นครพนม ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว นายกนก ยนต์ชัย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.นครพนม ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อติดตามและสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินงานในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ณ ห้องประชุมเปือยงาม
สพม.นครพนม

ผู้บริหาร สพม.นครพนม เข้ารับฟังรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว นายกนก ยนต์ชัย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.นครพนม และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้ารับฟังรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564 ณ ห้องประชุมเปือยงาม  สพม.นครพนม และประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มงานหลังจบรายการ ฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563 และ 2564

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563 และ 2564 และการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพม.นครพนม และ สพม.มุกดาหาร) ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 13-14 และ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษา สพม.นพ. นายอดิศรณ์ แวงธิสาร ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ และนายชัยวิชิต โกพลรัตน์ นักพัฒนาสังคม สนง.พมจ.นพ.