ข้อมูลพื้นฐาน

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปี 2552 ได้รับการปรับปรุงจากการทาสี อาคารบริเวณโดยรอบ โดยความร่วมมือจากผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ประสานงาน และจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต่อไป

สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานที่ตั้ง
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นอาคารโรงฝึกงานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ 547.20 ตรม.
อาณาเขตจังหวัดนครพนม
   ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
   ทิศใต้ ติดต่อกับเขตอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน และแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย-ประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เขตพื้นที่บริการ
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีบทบาทและภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีเขตพื้นที่บริการด้านการศึกษาภายในจังหวัดนครพนม จำนวน  51 โรงเรียน