[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.นครพนม
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
  ผู้อำนวยการ  นายอภิเชษฐ์ สุนทรส
  ที่ตั้ง  42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  เบอร์โทร  042511188

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นายรัตนชัย ฝาระมี
  ที่ตั้ง  82 หมู่ 5 บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสินธ์ สิงห์ศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
  ผู้อำนวยการ  นายสมชาย บุญมั่งมี
  ที่ตั้ง  225 หมู่ 10 ถนนชยางกูร ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  เบอร์โทร  042052175

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ
  ที่ตั้ง  124 ม.8 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
  เบอร์โทร  0934849475

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
  เบอร์โทร  0828543968

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางนฤมล ทัดสา
  ที่ตั้ง  139 หมู่ 4 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  เบอร์โทร  042530614

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนปลาปากวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล
  ที่ตั้ง  125 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
  เบอร์โทร  042589089

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายชัยรัตน์ กำลังหาญ
  ที่ตั้ง  69 หมู่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160
  เบอร์โทร  042578365

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
  ผู้อำนวยการ  นายบัณฑิต นามพลแสน
  ที่ตั้ง  207 หมู่ 12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
  เบอร์โทร  042199716

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
  ที่ตั้ง  130 หมู่ 8 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
  เบอร์โทร  0828569593

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์
  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  นายดุษฏ์ฉลอม เสนานาค
  ที่ตั้ง  111 หมู่ 6 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
  เบอร์โทร  0623826359

  
   13   โรงเรียนธาตุพนม
  ผู้อำนวยการ  นายยอดชาย พ่อหลอน
  ที่ตั้ง  201 หมู่ 13 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  เบอร์โทร  48012014

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายอาจ ชมภูโคตร
  ที่ตั้ง  222 หมู่ที่ 5 บ้านโนนงาม ตำบลอุ่มเหม้า อำเอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  เบอร์โทร  042199522

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายพิพัฒน์พงศ์ สุริยนต์
  ที่ตั้ง  123 ม.1 บ้านโพนแพง ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
  เบอร์โทร  042052568

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
  เบอร์โทร  08-2864-6959(ธุรการ) , 06-2641-4789(ผอ.) , 08-9842-5258(รักษาการฯ)

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
  ผู้อำนวยการ  นายทินกร ภาคนาม
  ที่ตั้ง  69 หมู่ 2 บ้านบึงเหล็ก ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
  เบอร์โทร  042053059

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นายศักดา ทัดสา
  ที่ตั้ง  181 หมู่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
  เบอร์โทร  042 - 575231

  
   19   โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
  ผู้อำนวยการ  นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ
  ที่ตั้ง  181 ม.13 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
  เบอร์โทร  042579295

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
  ผู้อำนวยการ  นายสายัน ปองไป
  ที่ตั้ง  151 ม.9 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
  เบอร์โทร  042530752

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนนาแกพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์
  ที่ตั้ง  57 ม.5 บ้านซ่ง ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
  เบอร์โทร  042571238

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี
  ที่ตั้ง  93 ม.4 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  เบอร์โทร  042583113

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตย์
  ที่ตั้ง  เลขที่ 132 หมู่ 12 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  เบอร์โทร  042-061-457

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล
  ผู้อำนวยการ  นายวรยา วงค์หนายโกด
  ที่ตั้ง  1 หมู่ 14 บ้านหนองหอไตร ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
  เบอร์โทร   -

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายปราโมทย์ เทพกูล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนวังยางวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายธีระพงษ์ นามสง่า
  ที่ตั้ง  160 ม.2 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 48130
  เบอร์โทร  042577011

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนอุเทนพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นายภูวนารถ ตั้งศิริ
  ที่ตั้ง  เลขที่ 30 หมู่ 6 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
  เบอร์โทร  042503026

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายศัสตราวุธ ศรีชนะ
  ที่ตั้ง  59 หมู่ 6 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  เบอร์โทร  042199514

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนพะทายพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายมิตรชัย ไชยนาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนรามราชพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายประชา สมศรี
  ที่ตั้ง  114 ม.14 บ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
  เบอร์โทร  0952723358

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นาย วชิระ พลพิทักษ์
  ที่ตั้ง  90 หมู่ 4 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
  เบอร์โทร  0959598923

  
   32   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางภัทรวดี มีระหงษ์
  ที่ตั้ง  20 หมู่ 7 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
  เบอร์โทร  042-591228

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายไชยันต์ ศรีสุวะ
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 บ้านโคกสวาท ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
  เบอร์โทร  0883314482

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายไชยันต์ ศรีสุวะ
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 บ้านโคกสวาท ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
  เบอร์โทร  0883314482

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
  ผู้อำนวยการ  นายธงชัย คำชนะ
  ที่ตั้ง  232 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
  เบอร์โทร  042190131

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนสามผงวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายชาลี ภูสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  51 หมู่3 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
  เบอร์โทร  0895695661

  
   37   โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุส่าห์
  ที่ตั้ง  178 หมู่ 12 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
  เบอร์โทร  042530656,083-1350563

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย ไปปลอด
  ที่ตั้ง  133 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
  เบอร์โทร  042530726

  
   39   โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสุรศักดิ์ ชาดีกรณ์
  ที่ตั้ง  129 หมู่ 1 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  เบอร์โทร  042199741

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายประสิทธิ์ มายูร
  ที่ตั้ง  129 หมู่ 1 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  เบอร์โทร  042199741

  
   41   โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐพล วรรณศรี
  ที่ตั้ง  125 หมู่ 12 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
  เบอร์โทร  042055310

  
   42   โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางรตวรรณ น้อยเถา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นายเทอดไทย หอมสมบัติ
  ที่ตั้ง  264 หมู่ 12 ถนนกุสุมาลย์-ท่าอุเทน ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
  เบอร์โทร  06-5121-5447

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนค้อวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายวิรัล มะเจี่ยว
  ที่ตั้ง  146 ม. 18 บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
  เบอร์โทร  042530695

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนนาทมวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุทัศน์ วังกะธาตุ
  ที่ตั้ง  74 หมู่ 11 บ้านนาทม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
  เบอร์โทร  042199539

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
  ผู้อำนวยการ  นายโกสัย โกษาแสง
  ที่ตั้ง  ม.11 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
  เบอร์โทร  042-530683

  
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.